Day 244.3 – Easy

Easy like Sunday morning

[3.8mi|0:49|12:53/mi]