Day 265.3 – Samit 2-point-oh

Crushing it

[4.8mi|0:57|11:45/mi]