Day 177.3 – Peachy

Slightly ropey rose

[3.8mi|0:48|12:31/mi]